ข่าวกลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 • DOWNLOAD เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการสอนวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา DOWNLOAD ...
  ส่ง 12 พ.ค. 2561 03:50 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
 • สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้จัดทำวีฺดิโอการออกเส ...
  ส่ง 8 พ.ย. 2560 19:30 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
 • Download สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 กระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  รายละเอียดังนี้เนื้อหาตามหลักสูตรและสื่อหลักของแต่ละโรงเรียน/Teacher’s Kit จำนวน 1 ชั่วโมง ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2559 22:40 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสพฐ.

ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2561 19:09 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การนิเทศภายในโรงเรียน นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2559 10:08 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2559 06:16 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://www.esdc.go.th/

http://www.ipst.ac.th/
http://www.stemedthailand.org/
http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://www.scimath.org/
http://www.trueplookpanya.com/

Facebook 
https://www.facebook.com/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AF-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-2-306689442692233/
https://www.facebook.com/InspiringSciencePriKri2/
https://www.facebook.com/kanchanaburi2/