ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับการยกระดับคุณภาพ การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โพสต์7 ม.ค. 2562 22:24โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 23:26 ]
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับการยกระดับคุณภาพ การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า 
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในฐานะที่เป็นศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มองว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา พบว่า สิ่งที่คิดว่าง่ายหลายเรื่องไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เนื่องจาก มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เปลี่ยนไปจากเดิม

การยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรหันกลับมามอง ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ...การยกระดับคุณภาพการศึกษา...ก่อนที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาควรเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาสามมิติที่มีความสัมพันธ์เชิงระบบซึ่งกันและกัน ได้แก่ คุณภาพของปัจจัย (inputs) ที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตร ครู และบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพของกระบวนการ (process) ได้แก่ การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ และ คุณภาพของผลผลิต (outputs) ทางการศึกษา ได้แก่ คุณภาพของนักเรียนอันประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนที่ดีควรใช้หลักประชาธิปไตยในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพของกระบวนการ ตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน นั่นคือ โรงเรียนต้องรับฟังความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครองในเรื่องการจัดการเรียนการสอน เพราะจะทำให้กระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียนเรียนรู้แบบมีความสุข

ปัญหาใหญ่ของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือ สัมฤทธิผลทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาอยู่ที่ระบบ เรายังให้ความสำคัญกับการวัดผลแบบเลือกตอบ และใช้การสอบเป็นการตัดสินผลการเรียนเสียเป็นส่วนใหญ่ ครูและนักเรียนให้ความสำคัญกับการจำเนื้อหาความรู้มากกว่าทักษะกระบวนการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา สิ่งที่สำคัญและอันตราย คือ O-NET กลายเป็นตัวกำกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ถึงเวลาแล้วที่เราควรหันกลับมาสนใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามตัวชี้วัดของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรนำตัวชี้วัดเป็นตัวตั้งแล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งสร้าง/พัฒนาสื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และวัดผลประเมินผลโดยใช้รูปแบบข้อสอบหลากหลายทั้งแบบปรนัยเลือกตอบ แบบเชิงซ้อน แบบเขียนตอบ และแบบอัตนัยแสดงวิธีทำ

นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่จะเสนอแนะให้โรงเรียนนำมาใช้ คือ วงจร PDCA และแนะนำให้นำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เข้ามาใช้ในแต่ละขั้นตอนของ PDCA ซึ่งแนวคิดในการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่น่าสนใจมีหลากหลายแนวคิดแต่ที่จะกล่าวถึง คือ แนวคิดของ ฐาปณัฐ อุดมศรี มี 6 ขั้นตอน คือ 
1) การแลกเปลี่ยนภาวะผู้นำ หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูมีโอกาสในการพัฒนาภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ การอบรมพัฒนา การมอบภาระหน้าที่ที่มีความท้าท้ายรวมไปจนถึงการเสริมแรงทางบวกแก่ผู้บริหารและครูเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวบุคคลได้อย่างแท้จริง 
2) การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อม หมายถึง การร่วมกันจัดหา และสนับสนุนปัจจัยที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครู โดยมีกระบวนการศึกษาความต้องการจำเป็น และการวางแผน การสนับสนุนปัจจัยอย่างเป็นระบบทั้งปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยทางชีวภาพ อาทิเช่น สื่อการจัดการเรียนรู้ เอกสาร วิทยากร เป็นต้น 
3) การกำหนดและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน หมายถึง การร่วมกันปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการสร้างการมีส่วนร่วม และก่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติงานต่างๆในโรงเรียน 
4) การปฏิบัติงานแบบร่วมมือ หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันของผู้บริหาร และครูในงานที่ได้รับมอบหมายของตนเอง และงานส่วนรวมอย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ เช่น เครือข่ายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เครือข่ายระหว่างกลุ่มสาระ เครือข่ายระหว่างระดับชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารและครู 
5) การปฏิบัติที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและครู หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูที่เป็นการบูรณาการกลยุทธ์ และวิธีการที่หลากหลายในการบริหารงานและการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากภาระงานที่กำหนด เช่น การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การเป็นแบบอย่างที่ดีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และมีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้   และ 
6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนวิธีปฏิบัติ หมายถึง การพูดคุยสนทนากันระหว่างผู้บริหารและครูเกี่ยวกับกระบวนการและผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อใจ และเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด การแบ่งปันกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการเรียนรู้ข้อผิดพลาดต่างๆในการปฏิบัติงานจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป โดยการพูดคุยสนทนานั้นจะอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการชี้แนะแบบกัลยาณมิตร

การนำแนวคิดกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เข้ามาใช้ผสมกับกระบวนการบริหารโดยใช้วงจรเดมมิ่งในการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตัวจักรที่สำคัญที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จคือ ผู้บริหาร รองลงมา คือ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา คือ ศึกษานิเทศก์ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนิเทศให้สอดคล้อง สัมพันธ์กับโรงเรียน โดยมี เป้าหมายหลัก คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
Comments