ICT เพื่อโลกในอนาคต เพื่อโลกแห่งการเรียนรู้

โพสต์7 ม.ค. 2562 23:54โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน
ICT เพื่อโลกในอนาคต เพื่อโลกแห่งการเรียนรู้ 

ปณีตา ตะพังพินิจการ
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ปัจจุบันการสื่อสารมิได้จำกัดขอบเขต Computer จึงเป็นอุปกรณ์ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีส่วนสำคัญและเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น รีโมท วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ เตาไมโครเวฟ เครื่องคิดเงิน ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มักใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน หรือ PC ในบ้าน

ในวงการศึกษานั้น คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนของครูโดยการนำเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อผู้เรียนมาใช้ควบคู่กับอินเตอร์เน็ต (Internet) รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายเหมือนใยแมงมุม โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้และข้อมูล การทำงานของอินเตอร์เน็ตจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้รู้เป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศและในสาขาวิชาต่างๆ ปัจจุบันการเป็นครูนั้นมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ คือการพัฒนาคุณภาพคน ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู คือ “ สอนคนที่ไม่รู้ให้รู้ ” ในโลกแห่งการเรียนรู้ ปัจจุบันครูจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นการศึกษาของโลกในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสำคัญในการสอน การสื่อสารกับผู้เรียน การแนะนำให้คำปรึกษา การอธิบายเพิ่มเติม การแนะนำแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะใช้สำหรับการศึกษา เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำมาใช้ได้กับทุกระดับ ทุกสังคม โดยการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ หรือภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองและสังคม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ ICT โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ไม่กลัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น พัฒนาการเรียนรู้และทัศนะที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การใช้ ICT อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสร้างองค์ความรู้สู่สังคม การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
ปกติเทคโนโลยีจะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 3 ลักษณะ คือ
1.การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Learning about Technology) ได้แก่ การเรียนรู้ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทำระบบข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารข้อมูลทางไกลผ่าน Email และ Internet ได้ เป็นต้น

2.การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (Learning by Technology) ได้แก่ การเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ และฝึกความสามารถทักษะบางประการโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ทางโทรทัศน์ที่ส่งผ่านดาวเทียม การค้นคว้าเรื่องที่สนใจผ่าน Internet เป็นต้น

3.การเรียนรู้กับเทคโนโลยี (Learning with Technology) ได้แก่การเรียนรู้ด้วยระบบ การสื่อสาร 2 ทาง (Interactive) กับเทคโนโลยี เช่น การฝึกทักษะภาษากับโปรแกรมที่ให้ข้อมูลย้อนกลับถึงความถูกต้อง (Feedback) การฝึกการแก้ปัญหากับสถานการณ์จำลอง (Simulation) เป็นต้น

แนวคิดในการเพิ่มคุณค่าของเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้
1. การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทางปัญญา (Intellectual Skills) คือ กระบวนการที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ
(1) การรับรู้สิ่งเร้า (Stimulus)
(2) การจำแนกสิ่งเร้าจัดกลุ่มเป็นความคิดรวบยอด (Concept)
(3) การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ (Rule) ด้วยวิธีอุปนัย (Inductive)
(4) การนำกฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย (Deductive)
(5) การสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ (Generalization)

ระบบคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาดในกระบวนการทางปัญญานี้ โดยครูอาจจัดข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาที่สอนให้ผู้เรียนฝึกรับรู้ แสวงหาข้อมูล นำมาวิเคราะห์กำหนดเป็นความคิดรวบยอดและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแสดงแผนผังความคิดรวบยอด (Concept Map) โยงเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ซึ่งผู้สอนสามารถจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกการนำกฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ จนสรุปเป็นองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล บันทึกสะสมไว้เป็นคลังความรู้ของผู้เรียนต่อไป
2. การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดนั้น สามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำโครงงานแสวงหาความรู้ตามหลักสูตร หาความรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ หรือเพื่อแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) การเรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดประเด็นเรื่อง (Theme) ตามมาด้วยการวางแผนกำหนดข้อมูลหรือสาระที่ต้องการ ผู้สอนอาจจัดบัญชีแสดงแหล่งข้อมูล (Sources) ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ์ และจาก Electronic Sources เช่น ชื่อของ Web ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นคำตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และครูช่วยกำกับผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ

ทั้งนี้ครูจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยชี้แนะทิศทางของการแสวงหาความรู้หรือแนะนำผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้

เอกสารอ้างอิง
ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก : https://nop7741.wordpress.com/ict-Z;yomuj8ho (วันที่ค้นข้อมูล : 6 ธันวาคม 2561)
Comments