PLC กับการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์7 ม.ค. 2562 23:24โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 23:27 ]
PLC กับการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 


ศศิชา ทรัพย์ล้น 
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คิดนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC (Professional Learning Community) ซึ่งเข้ามามีบทบาทผลักดันในการปฏิรูปการศึกษา เพราะกับดักหนึ่งของการศึกษาไทย คือ ครูต้องมีความรู้และปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก หลักการของ PLC ต้องการพัฒนาครู ให้ครูพัฒนาตนเอง ใช้เครือข่ายในโรงเรียน ในชุมชน เรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูล เรียนรู้จากเพื่อนครูด้วยกัน สุดท้ายช่วยกันประเมิน ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนต่อไป (ณรงค์ ขุ้มทอง, 2560 : ออนไลน์)

ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ประกาศนโยบาย 12 ประการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ ทำ MOU ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่กับโรงเรียนในสังกัด ให้โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายฯ ทั้ง 12 ประการ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ นโยบายที่ข้อ 1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ นโยบายข้อที่ 2 พิชิตอ่านเขียน และนโยบายข้อที่ 11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2, 2561, น.1-6)

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ข้อที่ 1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการดังกล่าว อาทิ กิจกรรมถอดบทเรียนครูสอนดี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้, กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น และข้าพเจ้าในฐานะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมจากนายนิพร เห็นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการประกอบด้วยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 แชร์ประสบการณ์ครูสอนดี

ครูสอนดีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวธันยลิน พีรวิชัยนนท์ ครู โรงเรียนวัดสาลวนาราม นางสาวพรพิมล ตันติวรธรรม ครู โรงเรียนบ้านวังไผ่ และ นางธัญชนก เกตุแก้ว ครู โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ กระบวนการพัฒนาผู้เรียน จนส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 อยู่ในอันดับต้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ O-NET

ครูสอนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์การเป็นติวเตอร์ ได้แก่ นางสาววรารัตน์ สิงหกาญจน์สกุล ครู ร.ร.บ้านหลุมหิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ O-NET กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) วิเคราะห์แนวข้อสอบตามโครงสร้างข้อสอบ O-NET (test blue print) 2) การเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และ 3)เทคนิคการทำข้อสอบตามสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ PLC

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมถอดบทเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1) กิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย 
1.1) การเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.3) แนวทางการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.4) การจัดสรรทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
1.5) การกำหนดแผนการจัดกิจกรรมของครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) ผลที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 
2.1) ร้อยละของผู้เรียนที่บรรลุจุดประสงค์/เป้าหมายตามที่กำหนดหลังจากการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2) เทคนิค/วิธีการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 
2.3) ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.4) วิธีการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.5) การนำผลการประเมินมาปรับปรุงซ่อมเสริม หรือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ 
2.6) ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3) บทเรียนที่ได้รับ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหลังการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4) ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์กทางการเรียนประสบความสำเร็จ 
5) การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคต การวางแผนการนำกิจกรรมที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้พัฒนาต่อยอดในอนาคต และ 
6) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

จากการสำรวจความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปประเด็นได้ดังนี้ อยากให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลที่ยั่งยืน ควรเพิ่มเนื้อหา ข้อสอบ และเทคนิควิธีการสอน เน้นกิจกรรมและกระบวนการกลุ่ม และใช้เวลาในการจัดกิจกรรมมากกว่านี้

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคาดหวังว่า กระบวนการ PLC จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ การพัฒนาวิชาชีพครูควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียน การตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงานของครูจะมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาครูโดยการร่วมคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันปรับปรุง การทำงานของครู พัฒนาครู โดยการปฏิบัติงานจริงของครู พัฒนาครูโดยให้มีการเรียนรู้ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


****************************************** 

แหล่งอ้างอิง
ณรงค์ ขุ้มทอง. 2560. PLC มิติใหม่ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษาไทย. [ระบบออนไลน์]. 
           https://www.matichon.co.th/columnists/news_484184. (10 ธันวาคม 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2. 2561. คู่มือการขับเคลื่อนนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2. กาญจนบุรี : 
           พรสวรรค์การพิมพ์.
Comments