“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร”

โพสต์7 ก.ค. 2559 01:38โดยสพป. กาญจนบุรี 2   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2559 02:39 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน ]
“ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร”


จินตนา สุขสมแดน
   ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียน ให้ประวัติศาสตร์ เป็น 1 ในรายวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น มีเวลาเรียน 40 ชั่วโมงต่อปี สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเวลาเรียน 80 ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประมวลรายงานวิจัย ในส่วนของสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูประวัติศาสตร์ มีรายงานหลายฉบับให้ข้อมูลตรงกัน ในทำนองที่ว่า

“...เนื่องจากครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ ครูที่สำเร็จ 
ด้านประวัติศาสตร์มีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่สอนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งที่ผ่านมา 
การพัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ก็มีน้อยมาก เอกสารที่ให้ความรู้ด้านการสอน 
ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ก็มีเพียง ๑ เล่ม คือ “ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกัน 
อย่างไร” ...เมื่อครูขาดความรู้และความเข้าใจในทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ย่อมไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร รวมทั้ง 
ไม่สามารถสนองความต้องการของผู้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์ได้...” 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำ เอกสาร สื่อต่างๆ เพื่อให้ครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และสามารถ download ได้ ที่เว็บไซด์ของ สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐาน  รายละเอียดของเอกสารและสื่อการเรียนรู้ มีดังนี้
สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา
สมัยรัตนโกสินทร์

นอกจากนี้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ยังได้จัดทำ วิดีโอภาพยนต์สารคดีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี แจกให้ทุกโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

เอกสารสื่อต่างๆเหล่านี้ ถ้าคุณครูได้ศึกษาและนำไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระวัติศาสตร์ให้สูงขึ้นได้บ้าง