รอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1

โพสต์8 ม.ค. 2562 17:54โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน
รอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

“เชื่อมต่อร้อยประสาน อนุบาลสู่ประถม 
พ่อแม่ครูเกลียวกลม เด็กสุขสมครูสุขใจ” 
                                                                    แสงใต้ 

การประสานรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เป็น กิจกรรมขับเคลื่อนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของเด็กปฐมวัย ทำให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น แต่ธรรมชาติของเด็กวัยนี้ไม่ง่ายนักที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การปรับตัวของเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การขับเคลื่อนดังกล่าวจึงจะประสบผลสำเร็จ

ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลแรกที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างรอยเชื่อมต่อ โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา จัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่จะเอื้อต่อการเชื่อมต่อการศึกษา เช่น จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมให้ความรู้ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ

ผู้สอนระดับปฐมวัย ศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและบุคลากรอื่นๆ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อ ส่งต่อผู้สอนคนต่อไป พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา จัดให้เด็กได้มีโอกาสทำความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องเรียนชั้นประถมศึกษา จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับรอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีเจตคติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครองมีโอกาสได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้สอนและห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียน จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน

ผู้ปกครอง ศึกษาและทำความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาทั้งสองระดับ จัดเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน

การเริ่มต้นในสิ่งใหม่ย่อมพบกับอุปสรรคและปัญหาอยู่เสมอ แต่หากผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจกัน การขับเคลื่อนประสานรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ก็จะประสบผลสำเร็จ อันจะส่งผลให้เด็ก ได้เติบโตและมีพัฒนาการตามวัยอันเหมาะสมต่อไป
Comments