The journal of our memory

โพสต์7 ม.ค. 2562 23:37โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 23:40 ]
The journal of our memory


ศิริวรรณภา บุญเส็ง
ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

11 - 16 พฤศจิกายน 2561 พวกเราชาวสพป.กจ. 2 ได้ออกเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มุ่งหน้าสู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 เป็นที่ปรึกษา และให้การส่งเสริมสนับสนุน จนทำให้เกิดโครงการดีๆ ในครั้งนี้ขึ้นมาได้ โครงการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษของเขตพื้นที่ ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากครูผู้สอนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B1 จากการสอบวัดความสามารถ CEFR ,ครูที่ผ่านการนิเทศ ติดตามภายใต้โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค, โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับต้นๆ และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนโยบายเขตพื้นที่ ข้อ 6 ส่งเสริมภาษาสู่สากล ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการดำเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษจากทั้ง สพป.สตูล และสถาบันฝึกหัดครูวิทยาเขต เปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย คณะที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 รวมทั้งหมดจำนวน23 ท่าน ก่อนการเดินทางเข้าสู่สถาบันฝึกหัดครูวิทยาเขตเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียนั้น คณะสพป.กจ. 2 ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมและการปฏิบัติตนในประเทศมาเลเซียเบื้องต้น ด้วยกิจกรรมนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย โดยสพป. สตูลนั้น มีสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติจึงก่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทั้งของชาวไทยภาคใต้และชาวไทยมุสลิมนอกจากนั้น ยังได้รับอิทธิพลในการดำเนินชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสนใจของชาวมาเลเซียเนื่องจากบริเวณพื้นที่ของจังหวัดสตูลมีอาณาเขตติดต่อกับทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ด้วยข้อดีประการนี้เองจึงเกิดการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาร่วมกันอันดีระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศมาเลเซียและ สพป. สตูล ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของทั้ง 2 หน่วยงาน อาทิเช่น การเข้าค่ายวิชาการแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ซึ่งมุ่งเน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงศักยภาพของผู้เรียนจากทั้ง 2 ประเทศ การเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน การจัดคาราวานการศึกษาจากประเทศมาเลเซียสู่ สพป.สตูล โดยคณะบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศมาเลเซีย เพื่อการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล นับว่าเป็นการส่งเสริมและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศที่น่าชื่นชม นอกจากนี้ทั้ง ทาง สพป.กจ 2 และ สพป.สตูล ยังได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายการศึกษาของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมีนโยบายการศึกษาด้านการส่งเสริมภาษาสู่สากลที่มีหลักการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน โดยมีคุณครูนุชรดี บำรุงเขต ครูโรงเรียนบ้านซ่อง เป็นตัวแทนของ สพป.กจ 2 นำเสนอแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามนโยบายข้อที่ 6 ภาษาสู่สากล ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานการปฏิบัติตามนโยบายข้อที่ 6 ของ สพป.กจ 2 จากการแลกเปลี่ยนสามารถสร้างแรงแจงจูงใจให้เห็นได้ว่าการดำเนินการส่งเสริมความสามารถทางภาษาของผู้เรียนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ท้าทายจนไม่สามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้

หากแต่ปัจจัยสำคัญคือ การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษด้วยความกล้าแสดงออกโดยไร้ซึ่งความกดดัน และการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นเองหลังจากการได้ใช้ทักษะทางภาษาของตน อีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคณะครูผู้สอนที่ได้ร่วมเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้คือกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นภายใต้หัวข้อสัมมนาเรื่อง “Society defines us as a criminal of English Education” หรือชื่อไทยว่า “ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างไร” ครูผู้สอนต่างร่วมกันแสดงความคิดที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในหลายๆ มุมมอง และสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แลกเปลี่ยนและมีความคิดเห็นตรงกันมากที่สุดคือ การปรับและการพัฒนาวิธีการสอนของครูผู้สอน ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างผลผลิตทางภาษาของผู้เรียน การสอนภาษาอังกฤษนั้นเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะผู้เรียนจะเป็นผู้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงต้องเน้นที่สิ่งที่ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติให้มากกว่ากาเรียนรู้โครงสร้างทางภาษา

ก่อนการเดินทางเข้าสู่สถาบันฝึกหัดครู วิทยาเขตเปร์ลิส รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นั้น ทางคณะศึกษาดูงานได้รับการเตรียมความพร้อมจากทาง สพป.สตูล โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และ ครูช่วยราชการ นายร่มหลี สุมาลี ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินงานการจัดการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากความมีเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียเช่น วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารด้วยมือเปล่าซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการทานอาหารที่เป็นปกติ และยังคงรักษามาจนปัจจุบัน และการแสดงการทักทายอย่างสุภาพต่อบุคคลต่างๆ ทำให้คณะของเราสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อเดินทางเข้าสู่รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นของคณะบุคลากรของสถาบันฝึกหัดครูวิทยาเขตเปอร์ลิส สถานที่แรกที่คณะของเราได้เยี่ยมชม คือพิพิธภัณฑ์ความเป็นมาของรัฐเปอร์ลิส ที่จัดแสดงการปกครองของรัฐเปอร์ลิสในอดีต ซึ่งประเทศสยามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปกครอง และรัฐเปอร์ลิสนี้เองก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสยามก่อนจะเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้จัดแสดงหลักฐานการปกครองของโดยประเทศสยามอย่างมากมายและสิ่งที่น่าประทับใจคือ ชาวมาเลเซียในรัฐเปอร์ลิสนี้ หลายคนยังคงเรียกชาวไทยว่าชาวสยาม (Siamese) อยู่ รัฐเปอร์ลิสนั้น แม่จะอยู่ในประเทศมาเลเซียก็ตามแต่เราสามารถสัมผัสได้ถึงความผสมผสานระหว่าง 2 วัฒนธรรมทั้งไทยและมาเลเซีย เช่น การเกษตร อาคารบ้านเรือน และการจราจร ทำให้รู้สึกเหมือนว่าคณะเดินทางนั้นยังคงอยู่ในประเทศไทยจึงไม่แปลกที่ประเทศมาเลเซียจะเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องกับประเทศไทยเราถึงแม้จะมีเพียงภาษาเท่านั้นที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน แต่แม้ว่าจะมีความหลากหลายสักเพียงใดไทยทั้ง 2 ประเทศนี้ก็ยังรักษาความสามัคคีระหว่างชาติเป็นอย่างดี (Unity in Diversity)

ณ สถาบันฝึกหัดครูวิทยาเขตเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียนั้น คณะสพป.กจ.2 ได้รับการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่และอบอุ่นจาคณะผู้บริหารทางการศึกษาของรัฐเปอร์ลิส และได้รับเกียรติในฐานะตัวแทนของประเทศไทยมิใช่เพียงแค่ตัวแทนของสำนักงานเขต การแลกเปลี่ยนที่น่าประทับใจอีกประการคือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ ทาง สพป.กจ. 2 ได้เตรียมการแสดงของคณะครูผู้ร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้ ภายใต้ชื่อชุดการแสดง “รำขวัญข้าว” และได้รับความสนใจและความชื่นชมจากผู้ร่วมงานถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและความสามารถของคณะครูผู้ร่วมแสดงอย่างมากมาย และทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Best Practice ต่อคณะผู้บริหาร นักวิชาการ และอาจารย์จากสถาบันฝึกหัดครูจากวิทยาเขตต่างๆ ในงานสัปดาห์วิชาการของสถาบันฝึกหัดครู ซึ่งนับว่าเป็นเวทีการแสดงผลงานและเป็นโอกาสแห่งความภาคภูมิใจของคณะครูผู้เข้าศึกษาดูงาน โดยตัวแทนของครูผู้นำเสนอผลงานจาก สพป.กจ 2 คือ คุณครูกัญญาพัฒน์ มามาตร คุณครูจากโรงเรียนบ้านท่ามะกา นำเสนอผลงานในหัวข้อ“เทคนิควิทีการสอนด้วยเทคโนโลยี Plickers” ต่อจากนั้นคือ คุณครูผุสดี บัวงาม และคุณครูวนิตย์ สกุลสัตตบุษย์ คุณครูจากโรงเรียนวัดหนองพลับ นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Teaching Aids for Learning Motivation สื่อการสอนเพื่อการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้” และคณะศึกษาดูงานยังได้รับเกียรติให้เข้าชมโรงเรียนในสังกัดของสถาบันฝึกหัดครู วิทยาเขตเปอร์ลิส เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาและการอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ก่อนการเดินทางกลับ

การเดินทางศึกษาดูงาน ณ สถาบันฝึกหัดครู วิทยาเขตเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัด สพป.กจ 2 แล้วนั้น ยังสร้างความภาคภูมิใจและส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการสอนและการแสวงหาความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่น่าประทับต่อและมีคุณค่ายิ่งของคณะครูผู้เข้าร่วม การเรียนรู้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เพราะความรู้นั้นอยู่รอบตัว แต่เมื่อขอบข่ายของการแสวงหาความรู้นั้นกว้างไกลมากขึ้น ก็ย่อมจะส่งผลให้ผู้แสวงหาความรู้นั้นได้ความรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ไร้ซึ่งจุดสิ้นสุด


...........................................................................The End………………………………………….………………………
Comments