เอกสารทางวิชาการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ภาษาไทย (1 เล่ม)

  • บทอาขยานภาษาไทย.pdf   0กิโลไบต์ - 10 พ.ย. 2559 23:02 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน (เวอร์ชัน 1)
    ‎บทอาขยายภาษาไทย‎
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า ภาษาไทย (1 เล่ม)

ภาษาอังกฤษ ‎(3 เล่ม)‎

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า ภาษาอังกฤษ (3 เล่ม)

ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ‎(9 เล่ม)‎

แนวการสอนซ่อมเสริมอ่านและเขียน ป.3 (7 เล่ม)

ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน ‎‎(2 เล่ม)‎‎

คิดเลขในใจ (7 เล่ม)

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า คิดเลขในใจ (7 เล่ม)

บูรณาการการอ่านการคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (9 เล่ม)

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‎‎‎‎(7 เล่ม)‎‎‎‎

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักาะการคิด ‎(16 เล่ม)‎

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ‎‎(14 เล่ม)‎‎

เอกสารหลักสูตร ‎(12 เล่ม)‎

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า เอกสารหลักสูตร (12 เล่ม)

เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60