คิดเลขในใจ (7 เล่ม)

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนาแบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึก และเฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิดคานวณของผเู้ รียน ดังนี้
ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2
ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.2-ป.3
ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.3-ป.4
ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6
ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3
นอกจากนยีั้งได้พัฒนาแบบฝกึ เทคนิคการคิดคานวณทีใ่ ช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์โดยเรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการคิดคานวณตามศักยภาพของตนเอง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  30 ก.ค. 2559 21:02 สพป. กาญจนบุรี 2
Ċ
ดู
  30 ก.ค. 2559 21:02 สพป. กาญจนบุรี 2
Ċ
ดู
  30 ก.ค. 2559 21:02 สพป. กาญจนบุรี 2
Ċ
ดู
  30 ก.ค. 2559 21:02 สพป. กาญจนบุรี 2
Ċ
ดู
  30 ก.ค. 2559 21:02 สพป. กาญจนบุรี 2
Ċ
ดู
  30 ก.ค. 2559 21:02 สพป. กาญจนบุรี 2
Ċ
ดู
  30 ก.ค. 2559 21:02 สพป. กาญจนบุรี 2