ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (9 เล่ม)

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้วิเคราะห์และจัดกลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้การจัดการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลระดับชาติมีความสอดคล้องกัน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำนิยามของตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ดังนี้

1. ตัวชี้วัดต้องรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้และผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นและระดับชาติ

2. ตัวชี้วัดควรรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้และผู้เรียนทุกคนควรรู้ โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ หรือศึกษาด้วยตนเอง หรือศึกษาค้นคว้าจากสิ่งรอบตัวและชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ และเป็นเกณฑ์สำหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  14 ต.ค. 2559 00:32 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
  14 ต.ค. 2559 00:32 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
  14 ต.ค. 2559 00:32 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
  14 ต.ค. 2559 00:32 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
  14 ต.ค. 2559 00:32 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
  14 ต.ค. 2559 00:32 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
สรุปตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้  13 พ.ย. 2559 03:30 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
  14 ต.ค. 2559 00:33 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Ċ
ดู
  14 ต.ค. 2559 00:32 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
Comments