ข่าวกลุ่มนิเทศฯ


DOWNLOAD เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60

โพสต์12 พ.ค. 2561 03:46โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2561 03:50 ]

https://drive.google.com/file/d/0B-7tFT9JXSq8eVVYSWwtM2hwRXM/viewสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการสอนวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา DOWNLOAD เอกสารได้ที่นี่ 

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โพสต์8 พ.ย. 2560 19:30โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้จัดทำวีฺดิโอการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆพร้อมภาพประกอบ จำนวน 14 ชุด สามารถ download ได้ที่ 

1. ชุด color https://youtu.be/T09oVyxpsoo
2. ชุด number https://youtu.be/B3NptAksDAE
3. ชุด holiday https://youtu.be/j8DOnw3zXEs
4. ชุด Seasons and Weather https://youtu.be/0BpL7bYkwLQ
5. ชุด Clothes https://youtu.be/K08vldcZiMs 
6. ชุด Sports https://youtu.be/Y4fi56-LGuE 
7. ชุด subjects https://youtu.be/nmsNiDoxzFE 
8. ชุด Backyard garden https://youtu.be/AmEywwLXL28 
9. ชุด Flower&Plants https://youtu.be/O8T4kki0JYE 
10. ชุด Vegetables https://youtu.be/QBFe3r2AR-s 
11. ชุด Fruits https://youtu.be/3kiSAHCmrYY 
12. ชุด Aquatic animals https://youtu.be/WPwlQU84gRk 
13. ชุด People&Family https://youtu.be/9nkWYB7zdB0 
14. ชุด Signs and Notices https://youtu.be/tk_8nDqGHeA

Download สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

โพสต์10 พ.ย. 2559 22:42โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2559 22:40 ]

กระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  รายละเอียดังนี้
 1. เนื้อหาตามหลักสูตรและสื่อหลักของแต่ละโรงเรียน/Teacher’s Kit จำนวน 1 ชั่วโมง 
 2. ใช้สื่อ Project Play and Learn ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.plearnenglish.com/  หรือที่ลิงค์ http://datacenter.bopp.go.th/plearnenglish จำนวน 1 ชั่วโมง 
 3. ใช้สื่อของ eng24 ฝึกออกเสียง phonics ในหัวข้อ “Eng hour” สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.eng24.ac.th จำนวน 1 ชั่วโมง 
 4. ใช้สื่อแอพพลิเคชั่น Echo Hybrid ฝึกทักษะการฟัง พูด สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ www.english.obec.go.th จำนวน 1 ชั่วโมง 
 5. การสอนซ่อมเสริมนักเรียน โดยใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน
สำหรับการจัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.english.obec.go.th

Download เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์25 ต.ค. 2559 19:55โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2559 21:08 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference ในวันที่ 27 - 29 ตุลาคม  2559 เพื่อชี้แจงแนวทางและแนะนำการใช้สื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ โดยการประชุมทางไกล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้
 1. ให้ทุกโรงเรียนจัดประชุมปฏิบัติการ โดยการรับชมการถ่ายทอดสดทาง www.obec.tv หรือ http://www.tv.obec.go.th/live/ และทาง www.youtube.com/chanel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHO (โดยค้นคำว่า obectv) ในวันที่ 27 - 29 ตุลาคม  2559
 2. รายงานผลการจัดประชุม (ตามแบบในหนังสือราชการ) ส่งกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 3. download เอกสารประกอบการอบรมได้ที่ เมนูด้านบนหน้าเว็บ (ดาวน์โหลดเอกสาร) เอกสารประกอบการอบรม มี 3 รายการ ดังนี้
  • เอกสารประกอบการประชุม ประถมศึกษา ชุดที่ 1 
  • เอกสารประกอบการประชุม ประถมศึกษา ชุดที่ 2 
  • เอกสารประกอบการประชุม ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
        

download เอกสารประกอบการอบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559

โพสต์19 ต.ค. 2559 02:03โดยสพป. กาญจนบุรี 2   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2559 02:23 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้กำหนดจุดอบรมผ่านระบบ conference ของเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ปัจจุบันได้มีการปรังปรุงแนวดำเนินการในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปสู่การเชื่อมโยงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04018/ 2801 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 
 • download คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน (ปรับปรุงใหม่) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ http://academic.obec.go.th/web/node/460
 • download ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/335

download กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

โพสต์5 ต.ค. 2559 01:33โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2559 05:35 ]

เชิญผู้สนใจ download กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559  โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของ สสวท. ที่ 
และติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องสะเต็มศึกษา ได้ที่ 

ASEAN+3 @ Kanchanaburi

โพสต์1 ส.ค. 2559 08:24โดยสพป. กาญจนบุรี 2   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2559 20:45 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน ]

เชิญผู้สนใจร่วมงาน มหกรรมอาเซียน “ASEAN+3 @ Kanchanaburi” ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับ 
ASEAN+3 และการแสดงบนเวที ขอเชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งชุดประจำชาติ  ASEAN+3  ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น โลโก้ แผนผังการจัดงาน บัตรการเรียนรู้ กำหนดการ  ได้ที่นี่  
ในเรื่องแผนผังนั้น นายอุดม สืบบุก ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้จัดทำแผนผังการจัดงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดแผนผังการจัดงานมหกรรมอาเซียน “ASEAN+3 @ Kanchanaburi” ได้ที่นี่ หมายเหตุ เต็นท์จะมีขนาด 5 X 8 เมตร แต่ละกลุ่ม จะมีความกว้างหน้าร้านที่แตกต่างกันออกไป ตามขนาดจำนวนโรงเรียน ส่วนกลุ่มที่มีจำนวนโรงเรียนมากๆจะได้ส่วนแบ่งของโรงรถไปด้วย ต้องการทราบรายละเอียดในการวางแผนติดต่อทาง ID Line : 579109 ของ อุดม สืบบุก

การขยายผลการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์30 ก.ค. 2559 01:07โดยสพป. กาญจนบุรี 2   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2559 20:43 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน ]

ตามที่กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2559   ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  กลุ่มนิเทศฯ ให้ร.ร.ดำเนินการดังนี้
 • ครูที่ผ่านการอบรม ต้องนำความรู้มาขยายผลให้ครูทุกคนในโรงเรียน 
 • ให้ทุกโรงเรียนดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และส่งผลการดำเนินงานมาที่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ทาง MY Office ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2549  เพื่อสรุปและรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับศึกษาธิการภาค 4 ประจำปี 2559

โพสต์23 ก.ค. 2559 22:48โดยสพป. กาญจนบุรี 2   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2559 22:54 โดย นางสาวจินตนา สุขสมแดน ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับศึกษาธิการภาค 4 ประจำปี 2559 กำหนดการแข่งขันวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนวัดห้วยสะพาน จัดการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้ 

 1. การแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นป.1-3, ป.4-6, ม.1-3, ม.4-6 
 2. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นป.4-6, ม.1-3, ม.4-6 
 3. การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้นป.4-6, ม.1-3, ม.4-6
ทั้งนี้ การแข่งขันในระดับชั้น ม.1-3 นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนขยายโอกาส (ผู้ชนะจาก สพป.) และนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา (ผู้ชนะจาก สพม.) จัดการแข่งขันร่วมกันโดยไม่แยกสังกัด โดยใช้แนวทางการแข่งขันตามที่สถาบันภาษาอังกฤษกำหนด การแข่งขันทุกรายการจบสิ้นที่ระดับศึกษาธิการภาค ไม่มีการแข่งขันระดับประเทศ

สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันในระดับศึกษาธิการภาค ในประเภท Impromptu Speech จำนวน 18 คน (ในระดับชั้น ม.1-ม.3) ซึ่งเป็นตัวแทนศึกษาธิการภาค รวมทั้งครูผู้ฝึกสอนจะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ (The learning Curve) ณ โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบ็งค็อก ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (20 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2559)

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:55โดยสพป. กาญจนบุรี 2   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2559 09:00 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 ให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในรูปแบบเอกสารโรงเรียนละ 1 เล่ม ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

1-10 of 10