Download เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์25 ต.ค. 2559 19:55โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2559 21:08 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference ในวันที่ 27 - 29 ตุลาคม  2559 เพื่อชี้แจงแนวทางและแนะนำการใช้สื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ โดยการประชุมทางไกล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้
  1. ให้ทุกโรงเรียนจัดประชุมปฏิบัติการ โดยการรับชมการถ่ายทอดสดทาง www.obec.tv หรือ http://www.tv.obec.go.th/live/ และทาง www.youtube.com/chanel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHO (โดยค้นคำว่า obectv) ในวันที่ 27 - 29 ตุลาคม  2559
  2. รายงานผลการจัดประชุม (ตามแบบในหนังสือราชการ) ส่งกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
  3. download เอกสารประกอบการอบรมได้ที่ เมนูด้านบนหน้าเว็บ (ดาวน์โหลดเอกสาร) เอกสารประกอบการอบรม มี 3 รายการ ดังนี้
    • เอกสารประกอบการประชุม ประถมศึกษา ชุดที่ 1 
    • เอกสารประกอบการประชุม ประถมศึกษา ชุดที่ 2 
    • เอกสารประกอบการประชุม ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
        
Comments