download เอกสารประกอบการอบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559

โพสต์19 ต.ค. 2559 02:03โดยสพป. กาญจนบุรี 2   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2559 02:23 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้กำหนดจุดอบรมผ่านระบบ conference ของเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ปัจจุบันได้มีการปรังปรุงแนวดำเนินการในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปสู่การเชื่อมโยงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04018/ 2801 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 
  • download คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน (ปรับปรุงใหม่) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ http://academic.obec.go.th/web/node/460
  • download ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/335
Comments