ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศ


ศึกษาดูงานโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

โพสต์5 พ.ย. 2561 18:26โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2564 05:01 ]

5 พฤศจิกายน 2561 นายประคอง บัวปรอท นำคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนเพียงหลว
ง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มึคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลในเรื่องการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยเปิดโรงเรียนเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุด โดยนักเรียนจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ พนักงานให้บริการเรื่องอุปกรณ์เครื่องนอน เต้นท์ และ การทำเบเกอรี่ พร้อมพาเยี่ยมชมโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ชมภาพกิจกรรมที่นี่

อบรมครูผู้ช่วย

โพสต์28 ต.ค. 2561 22:47โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน

กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์ ใน
วันที่ 29 กันยายน 2561 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ นายปกรณ์ ม่วงเจริญ และ นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายอุดม สืบบุก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่  

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ

โพสต์28 ส.ค. 2559 00:49โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 19:09 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 และเมื่อเวลา 11.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดในการประชุมดังกล่าวพร้อมบรรยายพิเศษ มีคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คนเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี และในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 2559 นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทักษะกระบวนการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การนิเทศภายในโรงเรียน

โพสต์1 ส.ค. 2559 10:04โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2559 10:08 ]

นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีกระบวนการในการปฏิบัติงานบริหารจัดการและการจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาความก้าวหน้าของครู ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 2ถอดบทเรียนนิเทศภายใน


การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์24 ก.ค. 2559 05:54โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2559 06:16 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ระหว่างวันที่ 23 -24 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในการนี้ นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว และในบ่ายวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในฐานะที่ดูแลกลุ่มนิเทศฯ ได้มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการนำ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้


อบรมการผลิตสื่อ ศตวรรษที่ 21


จิบกาแฟ แชร์เรื่องงาน

โพสต์21 ก.ค. 2559 00:32โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2559 07:30 ]

จิบกาแฟ แชร์เรื่องงาน เดือนกรกฎาคม 2559 กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและนำผลมาปรับปรุงการทำงานต่อไป เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2ประชุมศน.1


ประชุมเตรียมความพร้อม งานมหกรรมอาเซียน "ASEAN+3 @Kanchanaburi"

โพสต์14 ก.ค. 2559 18:27โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2559 00:56 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนต่างๆในสังกัด เพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการจัดงาน ASEAN+3 @Kanchanaburi ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 นี้ โดยมีนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี รายละเอียดต่างๆจะนำเสนอในโอกาสต่อไป

ประชุมอาเซียน


อบรมขยายผล"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์7 ก.ค. 2559 21:11โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 21:16 ]

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2558 จำนวน 10 โรง และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปี2559 จำนวน 46 โรง เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปี2558 และเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปี 2559  ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

อบรมขยายผลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


กิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:20โดยสพป. กาญจนบุรี 2   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 01:41 ]

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 นางสาวจินตนา สุขสมแดน ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำทีมงาน ICT KAN2 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทำกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่เกี่ยวข้องกับมารยาทไทย และการทำกิจกรรม BBL ของนักเรียน สำหรับจัดทำนำเสนอ ณ รร.วัดใหม่เจริญผล อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ให้การต้อนรับ พร้อมได้ชี้แจงให้คณะครูได้เตรียมความพร้อมของเด็ก

1-9 of 9