การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การนิเทศภายในโรงเรียน

โพสต์1 ส.ค. 2559 10:04โดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2559 10:08 ]
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีกระบวนการในการปฏิบัติงานบริหารจัดการและการจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาความก้าวหน้าของครู ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 2ถอดบทเรียนนิเทศภายใน