กิจกรรมล่าสุดของไซต์

8 ม.ค. 2562 18:00 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข สร้างดาวกันคนละดวง
8 ม.ค. 2562 18:00 นางสาวจินตนา สุขสมแดน สร้าง สร้างดาวกันคนละดวง
8 ม.ค. 2562 17:54 นางสาวจินตนา สุขสมแดน สร้าง รอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1
8 ม.ค. 2562 17:50 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข บทความทางวิชาการ
7 ม.ค. 2562 23:54 นางสาวจินตนา สุขสมแดน สร้าง ICT เพื่อโลกในอนาคต เพื่อโลกแห่งการเรียนรู้
7 ม.ค. 2562 23:46 นางสาวจินตนา สุขสมแดน สร้าง ความดี สร้างได้
7 ม.ค. 2562 23:40 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข The journal of our memory
7 ม.ค. 2562 23:37 นางสาวจินตนา สุขสมแดน สร้าง The journal of our memory
7 ม.ค. 2562 23:26 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับการยกระดับคุณภาพ การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
7 ม.ค. 2562 23:24 นางสาวจินตนา สุขสมแดน สร้าง PLC กับการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
7 ม.ค. 2562 23:11 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข นางคณาพร สาครเสถียรกุล
7 ม.ค. 2562 23:10 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข นางคณาพร ปิ่นกุมภีร์
7 ม.ค. 2562 22:36 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข บทความทางวิชาการ
7 ม.ค. 2562 22:31 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข การพลิกโฉมโรงเรียนด้วยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
7 ม.ค. 2562 22:29 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข ครูจะช่วยดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างไร
7 ม.ค. 2562 22:29 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข การพลิกโฉมโรงเรียนด้วยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
7 ม.ค. 2562 22:28 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
7 ม.ค. 2562 22:27 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับการยกระดับคุณภาพ การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
7 ม.ค. 2562 22:24 นางสาวจินตนา สุขสมแดน สร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับการยกระดับคุณภาพ การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
7 ม.ค. 2562 22:20 นางสาวจินตนา สุขสมแดน สร้าง การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
7 ม.ค. 2562 22:16 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข ครูจะช่วยดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างไร
7 ม.ค. 2562 22:16 นางสาวจินตนา สุขสมแดน สร้าง ครูจะช่วยดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างไร
3 ธ.ค. 2561 21:31 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข หน้าแรก
3 ธ.ค. 2561 20:55 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข หน้าแรก
3 ธ.ค. 2561 20:53 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า