กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 เม.ย. 2562 01:38 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น.pdf กับ เอกสารหลักสูตร (12 เล่ม)
26 เม.ย. 2562 01:38 นางสาวจินตนา สุขสมแดน นำออกไฟล์แนบ กรอบหลักสูตร.pdf จาก เอกสารหลักสูตร (12 เล่ม)
26 เม.ย. 2562 01:37 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น.pdf กับ เอกสารหลักสูตร (12 เล่ม)
9 เม.ย. 2562 01:21 นางสาวจินตนา สุขสมแดน นำออกไฟล์แนบ ปุ๋ม.jpg จาก นางปณีตา ตะพังพินิจการ
9 เม.ย. 2562 01:21 นางสาวจินตนา สุขสมแดน ลบ นางปณีตา ตะพังพินิจการ
9 เม.ย. 2562 01:19 นางสาวจินตนา สุขสมแดน ลบ นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
9 เม.ย. 2562 01:19 นางสาวจินตนา สุขสมแดน นำออกไฟล์แนบ 20.jpg จาก นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
9 เม.ย. 2562 01:18 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
24 มี.ค. 2562 18:28 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แก้ไข เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (11 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:27 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf กับ เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:27 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf กับ เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:27 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf กับ เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:25 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์_ระดับมัธยม.pdf กับ เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:25 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์_ระดับประถม.pdf กับ เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:25 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟิสิกส์.pdf กับ เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:25 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชีววิทยา.pdf กับ เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:24 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf กับ เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:24 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์_ระดับมัธยมปลาย.pdf กับ เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:24 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์_ระดับมัธยมต้น.pdf กับ เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:24 นางสาวจินตนา สุขสมแดน แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์_ระดับประถม.pdf กับ เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:23 นางสาวจินตนา สุขสมแดน นำออกไฟล์แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรสาระเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี).pdf จาก เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:23 นางสาวจินตนา สุขสมแดน นำออกไฟล์แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์_ระดับมัธยม.pdf จาก เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:23 นางสาวจินตนา สุขสมแดน นำออกไฟล์แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์_ระดับประถม.pdf จาก เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:23 นางสาวจินตนา สุขสมแดน นำออกไฟล์แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรสาระเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี).pdf จาก เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)
24 มี.ค. 2562 18:23 นางสาวจินตนา สุขสมแดน นำออกไฟล์แนบ คู่มือการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์_ระดับมัธยม.pdf จาก เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 60 (6 เล่ม)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า