ทำเนียบบุคลากร

ชื่อ : นายประคอง บัวปรอท    
      : Mr. Prakong Boaprarot
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
e-mail : P_Boaprarot@escd.go.th
โทรศัพท์ : 08-9918-3785


ชื่อ : นางสาวจินตนา สุขสมแดน   
      : Miss Jintana Suksomdan
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : jsuksomdan@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 081-7050814

ชื่อ : นางคณาพร สาครเสถียรกุล   
      : Mrs.Kanaporn Sakhornsathainkun
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : K_Sakhornsathainkun@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-9836-2032

ชื่อ : นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง
      :  Mr.Chaisak Chaikumwang
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
e-mail :C_Chaikumwang@esdc.go.th
โทรศัพท์ :08-5702-7704

ชื่อ : นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง 
      : Miss SiRinannapa Bunseng
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
e-mail S_Bunseng@esdc.go.th
โทรศัพท์ 08-71566853

(คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)
ชื่อ : นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ 
      : Miss Nipa Sukpitak
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : N_Sukpitak@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-9913-2640
ชื่อ : นางสาวสุภาพ จัดละ 
      :  Miss Supap Jadla
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : S_Jadla@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-1378-9718
ชื่อ : นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ 
      :  Mrs.Kamolwut Monprasit
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : K_Monprasit@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-52640012
ชื่อ : นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า 
      :  Miss. Panwana Pathanaudomsinka
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : P_Pathanaudomsinka@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-6366-8199