นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ

ชื่อ : นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ 

      : Mrs. Benchamat Noomwattana
วัน/เดือน/ปีเกิด : 2 ตุลาคม 2506
e-mail nokben1@gmail.com
โทรศัพท์ 09-0792-9187
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พฤษภาคม  2561
วุฒิการศึกษา

  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

งานที่รับผิดชอบ

  • กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
  • งานการศึกษาปฐมวัย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระพระพุทธศาสนา)
  • โรงเรียนวิถีพุทธ
  • ค่านิยมหลัก 12 ประการ
  • กลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา - วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา

(กลับหน้าทำเนียบบุคลากร)


Comments