นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ

ชื่อ : นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ 

      : Mrs. Benchamat Noomwattana
วัน/เดือน/ปีเกิด : 2 ตุลาคม 2506
e-mail nokben1@gmail.com
โทรศัพท์ 09-0792-9187
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พฤษภาคม  2561
วุฒิการศึกษา

 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

งานที่รับผิดชอบ

 • งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 • บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
  1) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
  2) โครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย
  3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
  4) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 • นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอำเภอห้วยกระเจา

(กลับหน้าทำเนียบบุคลากร)


Comments