นางชลณา ม่วงหวาน

ชื่อ นางชลณา ม่วงหวาน 

       Mrs. Chonlana Muangwhan
วัน/เดือน/ปีเกิด : 4 กันยายน 2520
e-mail  chonlana_tus@hotmail.co.th
โทรศัพท์ 09-3321-4949
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
พฤษภาคม  2561
วุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

งานที่รับผิดชอบ 

  • กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
  • งานวิจัย พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา - วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา

(กลับหน้าทำเนียบบุคลากร)

Comments