นางชลณา ม่วงหวาน

ชื่อ นางชลณา ม่วงหวาน 

       Mrs. Chonlana Muangwhan
วัน/เดือน/ปีเกิด : 4 กันยายน 2520
e-mail  chonlana_tus@hotmail.co.th
โทรศัพท์ 09-3321-4949
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
พฤษภาคม  2561
วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

งานที่รับผิดชอบ 

 • กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 • งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษา) 
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 • บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
  1) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
  3) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา
  4) โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  5) โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
  6) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  7) โครงการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) 
 • นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอำเภอห้วยกระเจา

(กลับหน้าทำเนียบบุคลากร)

Comments