นางคณาพร สาครเสถียรกุล


ชื่อ : นางคณาพร สาครเสถียรกุล
     : Mrs. Kanaporn Sakhornsathainkun 
วัน/เดือน/ปีเกิด : 24 กันยายน 2502
e-mail : K_Sakhornsathainkun@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-9836-2032
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ : กุมภาพันธ์ 2546
วุฒิการศึกษา
  •  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา  วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
  •  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานที่รับผิดชอบ
  • กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  • หัวหน้างานการศึกษาปฐมวัย
  • บ้านนักวิทย์น้อย
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มโรงเรียนสระลงเรือ  อ.ห้วยกระเจา