นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์


ชื่อ : นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ 
      :  Mrs.Kamolwut Monprasit
วัน/เดือน/ปีเกิด : 18 ตุลาคม 2514
e-mail : K_Monprasit@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-52640012
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ : 1 ตุลาคม 2553
วุฒิการศึกษา
  •  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา  สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  •  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
งานที่รับผิดชอบ
  • หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  • การประกันคุณภาพระดับขั้นพื้นฐาน
  • การประสานงานการประเมินคุรภาพภายนอก
  • ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน  อ.ท่ามะกา