นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์


ชื่อ : นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ 
      :  Mrs.Kamolwut Monprasit
วัน/เดือน/ปีเกิด : 18 ตุลาคม 2514
e-mail : K_Monprasit@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-52640012
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ : 1 ตุลาคม 2553
วุฒิการศึกษา
 •  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา  สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 •  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
งานที่รับผิดชอบ
 • หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 • วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 • งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
 • ประสานงานการประเมินภายนอก 
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 • บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
  1) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน QAMS
  2) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ในยุคดิจิทอล 4.0
  3) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
  4) ระบบ e – Mes กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  5) โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่
 • นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอำเภอท่ามะกา