นางกรองทอง โพธิ์ทอง


ชื่อ : นางกรองทอง โพธิ์ทอง 
      :  Mrs.Krongthong Pothong
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 พฤศจิกายน 2499
e-mail : K_Pothong@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-1421-0071
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 1 ตุลาคม 2553
วุฒิการศึกษา
  • ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิชาโท ประวัติศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
  • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิต
งานที่รับผิดชอบ
  • กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน กลุ่มโรงเรียนพงตึก อ.ท่ามะกา กลุ่มโรงเรียนพังตรุ กลุ่มโรงเรียนรางหวาย อ.พนมทวน กลุ่มโรงเรียนสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา