นางเมตตา สุกใส

ชื่อ : นางเมตตา สุกใส 
      : 
Mrs. Matta Suksai
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 กรกฎาคม 2512
e-mail M_Suksai@esdc.go.th
โทรศัพท์ 08-06595131
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 9 พฤศจิกายน 2554
วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี

งานที่รับผิดชอบ

  • กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • หัวหน้ากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
  • ห้องสมุดมีชีวิต
  • กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน กลุ่มโรงเรียนพงตึก อ.ท่ามะกา กลุ่มโรงเรียนพังตรุ กลุ่มโรงเรียนรางหวาย อ.พนมทวน กลุ่มโรงเรียนสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา

(กลับหน้าทำเนียบบุคลากร)