นางพูลทรัพย์ หินอ่อน


ชื่อ : นางพูลทรัพย์ หินอ่อน 
      :  Mrs.Poonsub Hinoon
วัน/เดือน/ปีเกิด :27 กันยายน 2503
e-mail : P_Hinon@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-5043-0641
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 4 มกราคม 2552
วุฒิการศึกษา
  •  ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ประวัติศาสตร์  วิชาโท ภูมิศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  •  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
งานที่รับผิดชอบ
  • กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
  • กลุ่มโรงเรียนสนามแย้ อ.ท่ามะกา กลุ่มโรงเรียนบ้านทวน กลุ่มโรงเรียนห้วยสะพาน อ.พนมทวน กลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา-วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา