นางปณีตา ตะพังพินิจการ

ชื่อ นางปณีตา ตะพังพินิจการ

      : Mrs. Paneeta Taphangpinitkan
วัน/เดือน/ปีเกิด : 14 พฤษภาคม 2511
e-mail poom_taphang@hotmail.com
โทรศัพท์ 08-1763-3097

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พฤษภาคม  2561
วุฒิการศึกษา

  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

งานที่รับผิดชอบ

  • กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์)
  • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  • กลุ่มโรงเรียนพงตึก อ.ท่ามะกา

(กลับหน้าทำเนียบบุคลากร)


Comments