นางศศิชา ทรัพย์ล้น

ชื่อ : นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น 

      : Miss Sasicha Saplon
วัน/เดือน/ปีเกิด : 27 มีนาคม 2524
e-mail  krutooon@gmail.com
โทรศัพท์ 08-6315-1949

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พฤษภาคม  2561
วุฒิการศึกษา

 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานที่รับผิดชอบ 

 • หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 • วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)
 • บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
  1) โครงการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
  2) โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)
  3) โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน
  4) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA
  5) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
  6) ชุมนุมนักวัดผล สพป.กาญจนบุรี เขต 2
 • นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอำเภอท่ามะกา

(กลับหน้าทำเนียบบุคลากร)

หน้าเว็บย่อย (1): นางสาวณัฐณิชา ชัยยา
Comments