นางศศิชา ทรัพย์ล้น

ชื่อ : นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น 

      : Miss Sasicha Saplon
วัน/เดือน/ปีเกิด : 27 มีนาคม 2524
e-mail  krutooon@gmail.com
โทรศัพท์ 08-6315-1949

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พฤษภาคม  2561
วุฒิการศึกษา

  • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานที่รับผิดชอบ 

  • กลุ่มงานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  • งานการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
  • คลังข้อสอบ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว อ.ท่ามะกา

(กลับหน้าทำเนียบบุคลากร)

Comments