นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง

http://kri2.esdc.go.th/_/rsrc/1526110912431/thaneiyb-bukhlakr/%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%81.jpg?height=200&width=150

ชื่อ นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง

      : Mrs. Hongyok Platapeantong
วัน/เดือน/ปีเกิด : 26 มิถุนายน 2511
e-mail 
 kroohongyok@gmail.com
โทรศัพท์ 
08-8543-2136
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พฤษภาคม  2561
วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานที่รับผิดชอบ 

  • กลุ่มงานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  • การจัดสอบ NT
  • การจัดสอบการอ่าน RT
  • school mit
  • ชุมนุมนักวัดผล
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี อ.พนมทวน

(กลับหน้าทำเนียบบุคลากร)

Comments