นางสาวจันทนา ผ่องใส


ชื่อ : นางสาวจันทนา ผ่องใส 
      : Miss Jantana Pongsai
วัน/เดือน/ปีเกิด : 29 มีนาคม 2500
e-mail : J_Pongsai@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-6178-4807
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ : 2535
วุฒิการศึกษา
  •  การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย  วิทยาโท ประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
  •  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
งานที่รับผิดชอบ
  • กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มโรงเรียนพระแท่น  กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว อ.ท่ามะกา กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี อ.พนมทวน กลุ่มโรงเรียนดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา