นางสาวนิภา สุขพิทักษ์


ชื่อ : นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ 
      : Miss Nipa Sukpitak
วัน/เดือน/ปีเกิด : 17 กุมภาพันธ์ 2505
e-mail : N_Sukpitak@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-9913-2640
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ : 30 เมษายน 2543
วุฒิการศึกษา
  •  อักษรศาตรบัณฑิต วิชาเอก ประวัติศาสตร์  วิชาโท ภูมิศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  •  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานที่รับผิดชอบ
  • หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  • การจัดสอบ O-NET 
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
  • กลุ่มโรงเรียนบ้านทวน กลุ่มโรงเรียนรางหวาย อ.พนมทวน