นางสาวนิภา สุขพิทักษ์


ชื่อ : นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ 
      : Miss Nipa Sukpitak
วัน/เดือน/ปีเกิด : 17 กุมภาพันธ์ 2505
e-mail : N_Sukpitak@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-9913-2640
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ : 30 เมษายน 2543
วุฒิการศึกษา
 •  อักษรศาตรบัณฑิต วิชาเอก ประวัติศาสตร์  วิชาโท ภูมิศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานที่รับผิดชอบ
 • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้
 • งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 •  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 • หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) 
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 • บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
  1)การทดสอบและประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ (การสอบ CEFR)
  2) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกา (Peace Corps Thailand)
  3) โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง
  4) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  5) โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
  6) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center)
  7) โครงการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 •  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอำเภอพนมทวน