นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า


ชื่อ : นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า 
      :  Miss. Panwana Pathanaudomsinka
วัน/เดือน/ปีเกิด : 16 มกราคม 2506
e-mail : P_Pathanaudomsinka@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-6366-8199
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ : 1 ตุลาคม 2553
วุฒิการศึกษา
  •  ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิชาโทภูมิศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
  •  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานที่รับผิดชอบ
  • หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • ทักษะกระบวนการคิด
  • ส่งเสริมงานวิจัย
  • กลุ่มโรงเรียนสนามแย้ อ.ท่ามะกา กลุ่มโรงเรียนบ้านทวน กลุ่มโรงเรียนห้วยสะพาน อ.พนมทวน กลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา-วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา