นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า


ชื่อ : นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า 
      :  Miss. Panwana Pathanaudomsinka
วัน/เดือน/ปีเกิด : 16 มกราคม 2506
e-mail : P_Pathanaudomsinka@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-6366-8199
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ : 1 ตุลาคม 2553
วุฒิการศึกษา
 •  ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิชาโทภูมิศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
 •  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 •  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
งานที่รับผิดชอบ
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2
 • หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
 • ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
  1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  2) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
  3) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ุ่
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 •  บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
  1) โครงการส่งเสริมการวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2) โครงการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเลขเป็น ท่องสูตรคูณได้ 
 • นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอำเภอพนมทวน