นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง

ชื่อ : นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง 

      : Miss SiRinannapa Bunseng
วัน/เดือน/ปีเกิด 7 สิงหาคา 2524
e-mail S_Bunseng@esdc.go.th
โทรศัพท์ 08-71566853
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 1 กรกฎาคม 2555
วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

งานที่รับผิดชอบ

  • กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • กลุ่มโรงเรียนดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา

(กลับหน้าทำเนียบบุคลากร)