นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์


ชื่อ : นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์ 
      :  Miss Sasiphim Phaetwong
วัน/เดือน/ปีเกิด : 4 มีนาคม 2509
e-mail : S_Phaetwong@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 06-2517-8268
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 22 พฤษภาคม 2554
วุฒิการศึกษา
  • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา  วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
  • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
งานที่รับผิดชอบ
  • กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบริหารและการจัดการศึกษา
  • งานการศึกษาปฐมวัย
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มโรงเรียนพระแท่น  กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว อ.ท่ามะกา กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี อ.พนมทวน กลุ่มโรงเรียนดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา