นางสาวสุภาพ จัดละ


ชื่อ : นางสาวสุภาพ จัดละ 
      :  Miss Supap Jadla
วัน/เดือน/ปีเกิด : 25 มกราคม 2506
e-mail : S_Jadla@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-1378-9718
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 11 กันยายน 2544
วุฒิการศึกษา
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานที่รับผิดชอบ
  • หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง และสาระภูมิศาสตร์)
  • โรงเรียนสุจริต
  • โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
  • โรงเรียนประชารัฐ
  • กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว อ.ท่ามะกา