นางสาวสุภาพ จัดละ


ชื่อ : นางสาวสุภาพ จัดละ 
      :  Miss Supap Jadla
วัน/เดือน/ปีเกิด : 25 มกราคม 2506
e-mail : S_Jadla@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-1378-9718
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 11 กันยายน 2544
วุฒิการศึกษา
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานที่รับผิดชอบ
 • รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1
 • หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 • บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
  1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต และเขตสุจริต
  2) โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
  3) โรงเรียนประชารัฐ
  4) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  5) โครงการสถานศึกษาพอเพียง
  6) โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน(School Performance Center : SP Center) เป็นฐาน
  7) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ Geo Literacy
  8) การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
  9) อาเซียนศึกษา
  10)การพัฒนาโรงเรียนในฝัน
  11) การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 • นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอำเภอท่ามะกา