นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง


ชื่อ : นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง
      :  Mr.Chaisak Chaikumwang
วัน/เดือน/ปีเกิด : 12 ตุลาคม 2503
e-mail :C_Chaikumwang@esdc.go.th
โทรศัพท์ :08-5702-7704
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ : 9 พฤศจิกายน 2554
วุฒิการศึกษา
 •  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
 •  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานที่รับผิดชอบ
 • หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 • งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับประถมศึกษา) 
 • งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี) 
 • บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
  1) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
  2) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Digital Literacy และ DLTV/DLIT
  4) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 • นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในอำเภอท่ามะกา