นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง


ชื่อ : นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง
      :  Mr.Chaisak Chaikumwang
วัน/เดือน/ปีเกิด : 12 ตุลาคม 2503
e-mail :C_Chaikumwang@esdc.go.th
โทรศัพท์ :08-5702-7704
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ : 9 พฤศจิกายน 2554
วุฒิการศึกษา
  •  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
  •  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานที่รับผิดชอบ
  • หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี)
  • กลุ่มโรงเรียนสนามแย้  อ.ท่ามะกา