นางสาวจินตนา สุขสมแดน


ชื่อ : นางสาวจินตนา สุขสมแดน 
      :  Miss Jintana Suksomdan
วัน/เดือน/ปีเกิดเมษายน 2504
e-mail : jsuksomdan@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 081-7050814
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์29 กันยายน 2538
วุฒิการศึกษา
  •  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน
  •  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานที่รับผิดชอบ
  • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
  • งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
  • จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • สะเต็มศึกษา
  • กลุ่มโรงเรียนพระแท่น  กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว อ.ท่ามะกา กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี อ.พนมทวน กลุ่มโรงเรียนดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา