นางสาวจินตนา สุขสมแดน


ชื่อ : นางสาวจินตนา สุขสมแดน 
      :  Miss Jintana Suksomdan
วัน/เดือน/ปีเกิดเมษายน 2504
e-mail : jsuksomdan@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-1705-0814
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์29 กันยายน 2538
วุฒิการศึกษา
 •  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน
 •  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานที่รับผิดชอบ
 • ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • ควบคุม กำกับ ติดตาม และกลั่นกรองงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 • จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจำปีของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 • ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย การบริหารจัดการงานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ งานวัดและประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา งานธุรการ
 • การบริหารจัดการงานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย 
 • การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
 •       1) การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
        2) โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
        3) โครงการทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
        4) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา