นางสาวจินตนา สุขสมแดน


ชื่อ : นางสาวจินตนา สุขสมแดน 
      :  Miss Jintana Suksomdan
วัน/เดือน/ปีเกิดเมษายน 2504
e-mail : jsuksomdan@esdc.go.th
โทรศัพท์ : 08-1705-0814
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์29 กันยายน 2538
วุฒิการศึกษา
 •  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน
 •  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานที่รับผิดชอบ
 • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
 • งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
 • จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • สะเต็มศึกษา
 • ศตวรรษที่ 21
 • อาเซียนศึกษา
 • PISA
 • กลุ่มโรงเรียนพระแท่น   อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี