ชื่อ : นายประคอง บัวปรอท    
      :  Mr. Prakong Boaprarot
วัน/เดือน/ปีเกิด กุมภาพันธ์ 2502
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปีที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 28 กันยายน 2528
e-mail :  P_Boaprarot@escd.go.th
โทรศัพท์ : 08-991
8-3785
วุฒิการศึกษา
  • ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เกษตรศาสตร์ วิชาโท อุตสาหกรรมศิลป์  วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานที่รับผิดชอบ
  • ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี